Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Oznamy

Prerušenie dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Dňa 30.09.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie pre rodinné domy s.č.:

2,3,4,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,153,155,161,162,163,165,166,167,168,169,175,176,177,179,180,181,
182,183,185,186,189,190,191,193,194,195,196,198,200,202,203,205,207,208,209,210,212,213,
214,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,236,237,239,
240,241,243,244,245,246,247,248,250,251,252,253,255,256,258,259,260,261,262,263,264,265,
266,267,268,269,270,271,272,273,276,277,280,281,282,283,286,339,340,435,437,438,439,440,
441,442,443,444,445,519,520,526,581,3096.


 
 

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obeteVytlačiť
 

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v rámci Národného projektu "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" dňa 29.3.2019 otvoril INFORMAČNÚ KANCELÁRIU PRE OBETE v meste Nitra.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch.

 


 
 

Prebytky občanov miest a obcí SlovenskaVytlačiť
 

Na internete je sprístupnená webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využíť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete nadbytočnú úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.


 
 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho krajaVytlačiť
 

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obdvode. Východiskom pri spracovávaní Koncepcie rozvoja sociálych služieb Nitrinakseho samosprávneho kraja je analýza poskytovaných služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem a poskytovateľov v územnom obvode samosprávneho kraja.

Za tým účelom sa na obyvateľov našej obce obracajú s prosbou o spoluprácu a participáciu pri analýze zákonom stanovených požiadaviek. Preto pripravili elektronický dotazník pre obyvateľov, ktorí sociálne služby už poberajú alebo by ich potrebovali, ale rovnako hodnotné budú aj postrehy blízkych, ktorí sa o svojich odkázaných príbuzných starajú sami doma.

Elektronický dotazník je potrebné vyplniť do 29. júla 2019 a nájdete ho v tomto linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform

alebo na stránke NSK v časti o dopacovaní koncepcie:
https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11070

 


 
 

Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZVytlačiť
 


 
 

Trieďme odpad, má to zmyselVytlačiť
 


 
 

Označovanie obalov pre ich správne triedenieVytlačiť
 


 
 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorovVytlačiť
 


 
 

Informácia o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemkuVytlačiť
 


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 


 
 

Upozornenia pre občanovVytlačiť
 

Pripomíname občanom, že najneskôr do 31. januára treba vyplatiť prenájom smetnej nádoby na rok 2019 vo výške 3,31 eura. Prenájom je možné uhradiť do pokladne obce alebo bankovým prevodom na účet:
IBAN: SK82 0200 0000 0001 7562 0172,
variabilný symbol: súpisné číslo domu,
do informácie pre príjemcu uviesť: meno nájomcu.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, ktorým nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností a má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, že túto zmenu treba nahlásiť na obecný úrad do konca januára. So sebou je potrebné priniesť list vlastníctva, alebo iný doklad, ktorého sa uvedená zmena týka.

 

Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí majú psa staršieho ako 6 mesiacov alebo im pes uhynul,  aby tieto skutočnosti nahlásili na obecný úrad do konca januára.


 
 

Preskúšanie elektrickej sirényVytlačiť
 

V  roku  2019  sa  bude  preskúšanie  prevádzkyschopnosti  elektrickej  sirény vykonávať
o 12.00 hod. dvojminutovým neprerušovaným tónom.

Termíny preskúšania sú nasledovné:

11. január
08. február
08. marec
12. apríl
10. máj
14. jún
12. júl
09. august
13. september
11. október
08. november

 

 


 
 

Vývoz KUKA nádobVytlačiť
 

Vývoz odpadu z KUKA nádob sa bude v našej obci konať každý párny utorok.


 
 

Zber separovaného odpaduVytlačiť
 

        V obci sa prevádza zber  vyseparovaných zložiek odpadu, ktorý môžete na vlastné náklady priniesť do zberného dvora, v pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu nasledovne:

- od 14.00 hod. do 16.00 hod. v období od 1.10. do 30.4.

- od 15.00 hod. do 17.00 hod. v období od 1.5. do 30.9.

          Zber separovaného odpadu sa po obci bude uskutočňovať v nasledovných termínoch:

25.  1. 2019 (piatok)
27.  2. 2019 (streda)
18.  3. 2019 (pondelok)
25.  4. 2019 (štvrtok)
21.  5. 2019 (utorok)
13.  6. 2019 (štvrtok)
12.  7. 2019 (piatok)
19.  8. 2019 (pondelok)
16.  9. 2019 (pondelok)
22.10.2019 (utorok)
19.11.2019 (utorok)
13.12.2019 (piatok)

 

       Podrobnejšie informácie o triedení separovaného odpadu nájdete v príloženom dokumente.

 


 
 

Vonkajšia posilňovňaVytlačiť
 

Dňa 27.8.2018 bolo vybavenie miestneho parku v časti Vonkajšia posilňovňa doplnené o 3 exteriérové fitness zariadenia (bradlá, korčule, hyperextenzia) – FITPARK 3 v celkovej hodnote 1 308,00 EUR, realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

        

 

 

 

 

 

 


 
 

Občianske združenie JasováVytlačiť
 

Dňa 3. 9. 2018 bolo vybavenie športového oblečenia futbalového mužstva žiakov ŠK Sokol Jasová doplnené o nové športové súpravy - dresy v hodnote 907,00 EUR, ktorých obstaranie bolo realizované s finančnou podporou  Nitrianskeho samosprávneho kraja  v rámci projektu Športom k zdraviu detí.

IMG_20180916_121124_resized_20180917_110310046.jpg   IMG_20180916_121044_resized_20180917_110146695.jpg


 
 

Zákaz spaľovania odpadovVytlačiť
 

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravuje:
- zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasová.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyššich koncentráciácjh ako je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznáša mračno bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie VZN a zákona o odpadoch.

Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nemsie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a pod..

Keď niekto spaľuje odpad zo záhrady (lístie, tráva, konáre a pod.), odpad z domu (plastové fľaše, papier, kartóny, guma a pod.) dopúšťa sa priestupku a hrozí mu pokuta.

 


 
 

Vymenovanie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Jasová - od 01.07.2018Vytlačiť
 


 
 

Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Obce Jasová a priemerné bežné výdavky za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Projekt „Informačné tabule – zlepšená informovanosť a orientácia návštevníkov“ Vytlačiť
 

 

Dňa 30.11.2017 bola v našej obci ukončená realizácia projektu:

„Informačné tabule – zlepšená informovanosť a orientácia návštevníkov“ 

v celkovej hodnote 4 140,36 EUR.

Projekt „Informačné tabule – zlepšená informovanosť a orientácia návštevníkov“ je podporovaný dotáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu cestovného ruchu vo výške 1 800 EUR.


 
 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Prerušenie dodávky elektrickej energie

30.09.2019 od 08:00 do 16:00 hod. rodinné domy ...

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4036022

Úvodná stránka