Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Infozákon

         Informácie, v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré má obec k dispozícii môžu fyzické a právnické osoby získať na Obecnom úrade v Jasovej počas úradných hodín, na internetovej adrese Obce Jasová: www.jasovaobec.sk, a to počas 24 hodín denne. Ďalšími možnosťami získania informácií sú – úradná tabuľa Obecného úradu v Jasovej.

         Poskytovanie informácií na žiadosť je poskytnutie každej inej informácie, ktorú má Obec Jasová k dispozícii, pričom nepatrí medzi informácie, ktoré sa zverejňujú povinne a jej poskytnutie nie je obmedzené zákonom v súlade s § 8 až § 12 citovaného zákona.

         Informácie sú poskytované na základe žiadosti podanej:

 • ústne
 • písomne (osobne do podateľne, poštou)
 • faxom
 • elektronickou poštou
 • iným technicky vykonateľným spôsobom.

          Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená Obci Jasová ako povinnej osobe. Príjemca na žiadosť písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.

Náležitosti žiadosti

          Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Odloženie žiadosti

          Príjemca žiadosti posúdi, či žiadosť obsahuje všetky náležitosti. Ak žiadosť tieto náležitosti nemá, príjemca bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Žiadateľa tiež poučí o tom, ako treba doplnenie urobiť (ktorá z náležitostí chýba, spôsob doplnenia... atď.). Ak žiadateľ ani na základe výzvy žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, príjemca žiadosť odloží. O odložení žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.

Ústne žiadosti

          Ústne žiadosti vybavuje každý zamestnanec v súlade s náplňou činnosti. Ak nemá príslušný zamestnanec ako príjemca ústnej žiadosti požadovanú informáciu k dispozícii, odkáže žiadateľa na vecne príslušného zamestnanca.
           V prípade, že zamestnancom poskytnutá ústna informácia žiadateľovi nepostačuje, odporučí mu príslušný zamestnanec podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácie.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

          Príslušný zamestnanec poskytne všetky informácie, ktoré možno poskytnúť, po vylúčení informácií podľa § 8 až 12 cit. zákona.

Informácie sa sprístupňujú najmä:

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu vrátane možností vyhotoviť si odpis alebo výpis
 • odkopírovaním informácie na technický nosič dát
 • faxom
 • poštou
 • elektronickou poštou

          Ak nemožno informáciu sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne príslušný zamestnanec so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
          Príslušný zamestnanec umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo správ a z dokumentácie. Robí pritom opatrenia, aby nebolo porušené obmedzenie prístupu k informáciám (§ 8 – 12 zákona).

Lehoty na vybavenie žiadosti

          Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

          Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 dní z nasledovných závažných dôvodov:

- vyhľadávanie a zber požadovaných údajov na iných miestach mimo budovy úradu,
- vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných   sprístupneniu v jednej žiadosti,
- preukázateľné a technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

          Príslušný zamestnanec oznámi žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty, predĺženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

          Ak je predmetom žiadosti zistenie informácií, ktoré už boli zverejnené, môže príslušný zamestnanec bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, umožňujúce vyhľadanie a zistenie zverejnenej informácie.

          Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. V tomto prípade začína lehota na sprístupnenie informácie plynúť dňom, keď žiadosť oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

          Pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie informácie môžu nastať 3 situácie:

1. Ak sa žiadateľovi požadované informácie poskytnú v stanovenom rozsahu a stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, urobí príslušný zamestnanec rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

2. Ak sa žiadateľovi nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom príslušný zamestnanec v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

3. Ak nebola v lehote na vybavenie žiadosti informácia poskytnutá, ani nebolo vydané rozhodnutie a ani nebola informácia sprístupnená, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie informácie. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje 3. deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

          Žiadateľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

          Odvolanie sa podáva Obci Jasová ako povinnej osobe. O odvolaní rozhoduje starosta obce.

          Po obdržaní odvolania príjemca bezodkladne toto doručí príslušnému zamestnancovi, ktorý ho po zosumarizovaní podkladov potrebných pre posúdenie odvolania spolu s návrhom na rozhodnutie o odvolaní predloží do 10 dní starostovi obce na rozhodnutie.

          Starosta obce rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

          Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Úhrada nákladov za poskytnutie informácie

          Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov.


 
 


 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4149603

Úvodná stránka