Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok

 Obecnej knižnice Jasová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Obecné zastupiteľstvo v Jasovej na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13/2 d) zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach

v y d á v a

tento Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Jasová

 

KNIŽNIČNÝ  PORIADOK

Článok I

 1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Jasovej, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 2. Knižnica zabezpečí zverejnenie knižničného  a výpožičného poriadku na viditeľnom  mieste vo svojich priestoroch a na verejnom priestranstve v obci.
 3. Obecná knižnica v Jasovej je univerzálnou verejnou knižnicou obce.
 4. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond  bez ohľadu na nosič informácií a poskytuje základné a niektoré špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno – vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov.

Článok 2

 1. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Budova kultúrneho významu, súpisné číslo 8, PSČ: 941 34 Jasová.

Článok 3

 1. Knižničný fond tvoria:
  a) primárny fond: knihy
                                  periodiká
                                  regionálne tlače
                                  hudobniny
                                  zvukové knihy
                                  obrazové dokumenty
                                  audiovizuálne dokumenty
                                  elektronické dokumenty
  b) sekundárny fond: katalógy (lístkové, on-line)
                                       kartotéky
                                       bibliografie
 2. Knižničné fondy  a zariadenie knižnice  sú majetkom obce.  Knižničné fondy  sú  súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Každý čitateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné knižnično-informačné služby sú bezplatné. Špeciálne knižnično - informačné služby sa poskytujú za úhradu.   Cenník služieb je prílohou výpožičného poriadku. Jednotlivé služby sa poskytujú na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov. Podmienky poskytovania služieb upravuje výpožičný poriadok.
 2. Základné knižnično – informačné služby sú:
  - výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)
  - výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)
  - ústne faktografické a bibliografické informácie.
 3. Špeciálne knižnično - informačné služby sú:
  - medziknižničné výpožičné služby
  - predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
  - rezervovanie dokumentov
  - sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov, hier a databáz na CD-ROM-och.
 4. Knižnica svoje služby individuálnym a kolektívnym čitateľom a používateľom diferencuje podľa  veku, vzdelania a profesného zamerania. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií čitateľov a používateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, upraviť počet vypožičiavaných dokumentov, upraviť výpožičnú lehotu a pod.
 5. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

Článok 5

 1. Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby (osoba, inštitúcia). Podmienkou je predloženie občianskeho preukazu, pasu, resp. iného hodnoverného dokladu.
 2. Absenčné výpožičné služby poskytuje knižnica:
  - používateľom, ktorí sa stanú jej čitateľmi
  - osobám, ktoré sa krátkodobo zdržujú v lokalite knižnice z dôvodu práce, štúdia, liečenia a rekreácie, a to na základe predloženia občianskeho preukazu alebo iného hodnoverného dokladu.
 3. Čitateľom sa môže stať:
  a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle, alebo územnej pôsobnosti knižnice, resp. je tu zamestnaný, alebo študuje
  b) občan iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému, alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé, alebo prechodné bydlisko v sídle, alebo územnej pôsobnosti knižnice.
 4. Občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním v knižnici a vydaním čitateľského preukazu.
 5. Čitatelia i používatelia sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok knižnice.

Článok 6

 1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
  a) občanom Slovenskej republiky po predložení platného občianskeho preukazu alebo iného hodnoverného dokladu, u detí do 15 rokov po podpísaní preukazu rodičom, alebo zákonným zástupcom
  b) občanom iného štátu po  predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike, resp. cestovného pasu.
  c) rodine po predložení občianskeho preukazu dospelého príslušníka rodiny, na meno ktorého sa vystaví čitateľský preukaz a ktorý potom preberá na seba všetky záväzky voči knižnici za všetkých rodinných príslušníkov.
 2. Platnosť čitateľského preukazu každého čitateľa sa obnovuje každý kalendárny rok na základe dokladov uvedených v článku 5, bod 1. U čitateľov do 15 rokov na základe iného hodnoverného dokumentu (špecifikuje knižnica).
 3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu sa vyberajú registračné poplatky, ktorých výšku určuje cenník služieb vykonávaných alebo, poskytovaných Obcou Jasová.
 4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
  a) odhlásením čitateľa
  b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
  c) hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku  a neposkytnutím predpísanej náhrady v určenom termíne.
  Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
 5. Čitateľ a používateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne sa nemôže  znovu stať jej čitateľom a používateľom. Právo používať služby knižnice môže byť čitateľovi a používateľovi odobrané na určitý čas i z hygienických dôvodov.
 6. Čitateľský preukaz je doklad, oprávňujúci čitateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný, platí iba pre čitateľa, na meno ktorého bol vydaný, s výnimkou rodinného preukazu. Pracovník knižnice má právo si kedykoľvek vyžiadať hodnoverný dokument na overenie totožnosti čitateľa.
 7. Za zneužitie svojho čitateľského preukazu zodpovedá čitateľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje na základe overenia dokladov uvedených v článku 5, bod 1, po prípadnom preregistrovaní výpožičiek a zaplatení stanovených poplatkov, určených cenníkom služieb.
 8. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska.

Článok 7

 1. Čitateľ a používateľ má na základe platného čitateľského preukazu, resp. občianskeho preukazu a i. hodnoverných dokladov prístup do všetkých čitateľských priestorov pracovísk knižnice.
 2. Čitateľ a používateľ má právo vyžadovať od pracovníkov knižnice všetky informácie dotýkajúce sa využívania jej služieb.
 3. Čitateľ a používateľ má právo podávať ústne alebo písomne pripomienky, sťažnosti a návrhy k práci knižnice. Na písomné pripomienky a sťažnosti knižnica odpovie do 15 dní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné právne predpisy, týkajúce sa vybavovania sťažností.
 4. Čitateľ a používateľ je povinný:
  - Na požiadanie pracovníka knižnice preukázať sa potrebným dokladom (článok 5 Knižničného poriadku)
  - Odložiť si tašky a kabáty na vyhradenom mieste.
  - Dodržiavať všetky ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku
  - Uhrádzať poplatky za využívané služby podľa cenníka
  - Zachovávať v priestoroch knižnice pokoj a ticho
  - Dodržiavať pokyny pracovníkov knižnice, zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok, a podrobiť sa všetkým opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.
  - Ohlásiť knižnici nákazlivé ochorenia vlastnej osoby i rodinných príslušníkov a zabezpečiť potrebnú dezinfekciu vypožičaných knižničných dokumentov (doložiť prípadným potvrdením hygienika).

 

VÝPOŽIČNÝ   PORIADOK

Článok 1

 1. Čitateľom a používateľom knižnice sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko, prípadne navštevuje školu v okruhu regionálnej pôsobnosti knižnice. Čitateľom Obecnej knižnice môžu byť aj občania, ktorí nemajú trvalé  pracovisko ani bydlisko na území pôsobiska OK a sú tu len prechodne (brigáda, návšteva a pod.). Môžu sa prihlásiť za čitateľa knižnice, ak zaplatia vopred zálohu  3,31 EUR. Keď sa čitateľ  z knižnice odhlási, záloha sa mu vráti.
 2. Čitateľský preukaz sa vydáva po predložení platného občianskeho preukazu, vojenskej knižky alebo žiackej knižky. Podpisom prihlášky sa čitateľ a používateľ zaväzuje k dodržiavaniu všetkých ustanovení tohto výpožičného poriadku.
 3. Zápisné na 1 kalendárny rok  činí 2,00 EUR  pre dospelých a 1,00 EUR pre deti. Ostatné služby knižnice sú bezplatné.
 4. Členstvo v knižnici zaniká:
  a/ odhlásením čitateľa a používateľa
  b/ neobnovením členstva na ďalší fiskálny rok
  c/ hrubým porušením výpožičného poriadku
  Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.

Článok 2

 1. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľov a používateľov využívať základné, doplnkové a špeciálne služby knižnice na všetkých jej oddeleniach a pobočkách.
 2. Stratu preukazu je čitateľ a používateľ bezodkladne povinný oznámiť knižnici a za vystavenie duplikátu preukazu uhradiť sankčný poplatok.
 3. Ak čitateľ a používateľ zmení meno, bydlisko, povolanie, zamestnávateľa alebo školu je povinný túto zmenu knižnici oznámiť.

Článok 3

 1. Čitateľom a používateľom sa knižničné dokumenty požičiavajú po predložení platného čitateľského preukazu.
 2. Povinnosť každého čitateľa a používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenie pred poškodením, znehodnotením a krádežou.
 3. Za poškodenie národného majetku sa považuje aj vystrihovanie častí kníh, časopisov a novín, písanie rôznych poznámok do kníh a znečisťovanie dokumentov.
 4. Čitateľ je povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu.

Článok 4

 1. Výpožičná doba knižničných fondov trvá 1 mesiac. Čitateľ a používateľ je povinný vypožičané dokumenty vrátiť včas, najneskôr posledný deň pred uplynutím výpožičnej doby.
 2. Predlžovať výpožičný termín možno raz, pokiaľ nie sú iní záujemcovia o požičané knižné fondy.
 3. V prípade veľmi žiadanej študijnej literatúry sa stanovuje doba trvania výpožičky osobitne pre každý dokument vzájomnou dohodou čitateľa a pracovníka výpožičného oddelenia, a môže byť kratšia ako 1 mesiac.
 4. Za nedodržania výpožičných termínov zo strany čitateľa posiela knižnica upomienky. Čitateľ je povinný hradiť výlohy za upomienky. Za prvú upomienku pre dospelých sa platí 0,16 EUR,  za druhú 0,33 EUR, za tretiu 0,49 EUR. Pre detského čitateľa za prvú upomienku 0,09 EUR, za druhú 0,19 EUR,  za tretiu 0,33 EUR.
 5. Ak čitateľ nevráti dokumenty ani po obdržaní upomienok, knižnica postúpi ich vymáhanie Obecným úradom Jasová.

Článok 5

 1. Čitateľ a používateľ za vypožičanú knižničnú jednotku preberá majetkoprávnu zodpovednosť.
 2. Čitateľ a používateľ je povinný vrátiť knižničnú jednotku v takom stave, v akom ju prevzal. Pri vypožičiavaní si ju má prezrieť a všetky závady ihneď oznámiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky a musí uhradiť knižnici náklady rovnakým spôsobom ako pri strate. /čl.6/.

Článok 6

 1. Čitateľ a používateľ je povinný oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu vypožičanej knižničnej jednotky a v stanovenej lehote škodu nahradiť.
 2. Stratenú alebo poškodenú knižničnú jednotku je čitateľ a používateľ povinný nahradiť tým istým titulom. V prípade, že sa stratená a poškodená literatúra nenachádza na knižnom trhu, čitateľ ju môže nahradiť iným titulom v rovnakej alebo vyššej cene, alebo nahradiť stratu. Obecná knižnica má právo určiť peňažnú sumu, ktorá môže presiahnuť až dvojnásobok pôvodnej sumy.
 3. Ak cena stratenej knižničnej jednotky vydanej pred rokom 1990 nedosahuje cenu 1,65 EUR stanovuje sa poplatok za náhradu vo výške najmenej 1,65 EUR.

Článok 7

 1. Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2013.
 2. Tento výpožičný poriadok ruší platnosť výpožičného poriadku vydaného dňa  11.12.2008.
 3. Na tomto výpožičnom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jasovej dňa  08.11.2012 číslo uznesenia 25/18/081112.

                                  

                                        

                                                                                                   Ing. Miroslav Habara
                                                                                                         starosta obce

 

V Jasovej dňa 08.11.2012

 


 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4148726

Úvodná stránka