Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Oznamy

Informácia o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemkuVytlačiť
 


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 


 
 

Zbierka šatstvaVytlačiť
 

Obec Jasová organizuje zbierku šatstva, ktorá bude trvať do konca januára.

Oblečenie môžete priniesť v pracovné dni na obecný úrad, alebo do zberného dvora.

Do zbierky môžete priniesť použiteľné oblečenie, hračky, obuv pre deti aj dospelých.


 
 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorovVytlačiť
 


 
 

Upozornenia pre občanovVytlačiť
 

Pripomíname občanom, že najneskôr do 31. januára treba vyplatiť prenájom smetnej nádoby na rok 2019 vo výške 3,31 eura. Prenájom je možné uhradiť do pokladne obce alebo bankovým prevodom na účet:
IBAN: SK82 0200 0000 0001 7562 0172,
variabilný symbol: súpisné číslo domu,
do informácie pre príjemcu uviesť: meno nájomcu.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, ktorým nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností a má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, že túto zmenu treba nahlásiť na obecný úrad do konca januára. So sebou je potrebné priniesť list vlastníctva, alebo iný doklad, ktorého sa uvedená zmena týka.

 

Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí majú psa staršieho ako 6 mesiacov alebo im pes uhynul,  aby tieto skutočnosti nahlásili na obecný úrad do konca januára.


 
 

Preskúšanie elektrickej sirényVytlačiť
 

V  roku  2019  sa  bude  preskúšanie  prevádzkyschopnosti  elektrickej  sirény vykonávať
o 12.00 hod. dvojminutovým neprerušovaným tónom.

Termíny preskúšania sú nasledovné:

11. január
08. február
08. marec
12. apríl
10. máj
14. jún
12. júl
09. august
13. september
11. október
08. november

 

 


 
 

Vývoz KUKA nádobVytlačiť
 

Vývoz odpadu z KUKA nádob sa bude v našej obci konať každý párny utorok.


 
 

Zber separovaného odpaduVytlačiť
 

        V obci sa prevádza zber  vyseparovaných zložiek odpadu, ktorý môžete na vlastné náklady priniesť do zberného dvora, v pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu nasledovne:

- od 14.00 hod. do 16.00 hod. v období od 1.10. do 30.4.

- od 15.00 hod. do 17.00 hod. v období od 1.5. do 30.9.

          Zber separovaného odpadu sa po obci bude uskutočňovať v nasledovných termínoch:

25.  1. 2019 (piatok)
27.  2. 2019 (streda)
18.  3. 2019 (pondelok)
25.  4. 2019 (štvrtok)
21.  5. 2019 (utorok)
13.  6. 2019 (štvrtok)
12.  7. 2019 (piatok)
19.  8. 2019 (pondelok)
16.  9. 2019 (pondelok)
22.10.2019 (utorok)
19.11.2019 (utorok)
13.12.2019 (piatok)

 

       Podrobnejšie informácie o triedení separovaného odpadu nájdete v príloženom dokumente.

 


 
 

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkovVytlačiť
 

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení
a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme občanov na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výške 3m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

 

 


 
 

VÝZVA Západoslovenskej distribučnej spoločnostiVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Stred

 

V Ý Z V A
Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom
č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcova alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslevenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2019.

Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemnch el. vedeniach je porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2m. V takýchto prípadoch je orez potrebné vykonať zo strany vlastníka ihneď.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompeterncii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnuté vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Zápaoslovenskú distribučnú, a.s., tel. č. 035/6453558.
 


 
 

Vonkajšia posilňovňaVytlačiť
 

Dňa 27.8.2018 bolo vybavenie miestneho parku v časti Vonkajšia posilňovňa doplnené o 3 exteriérové fitness zariadenia (bradlá, korčule, hyperextenzia) – FITPARK 3 v celkovej hodnote 1 308,00 EUR, realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

        

 

 

 

 

 

 


 
 

Občianske združenie JasováVytlačiť
 

Dňa 3. 9. 2018 bolo vybavenie športového oblečenia futbalového mužstva žiakov ŠK Sokol Jasová doplnené o nové športové súpravy - dresy v hodnote 907,00 EUR, ktorých obstaranie bolo realizované s finančnou podporou  Nitrianskeho samosprávneho kraja  v rámci projektu Športom k zdraviu detí.

IMG_20180916_121124_resized_20180917_110310046.jpg   IMG_20180916_121044_resized_20180917_110146695.jpg


 
 

Zákaz spaľovania odpadovVytlačiť
 

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravuje:
- zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasová.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyššich koncentráciácjh ako je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznáša mračno bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie VZN a zákona o odpadoch.

Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nemsie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a pod..

Keď niekto spaľuje odpad zo záhrady (lístie, tráva, konáre a pod.), odpad z domu (plastové fľaše, papier, kartóny, guma a pod.) dopúšťa sa priestupku a hrozí mu pokuta.

 


 
 

Vymenovanie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Jasová - od 01.07.2018Vytlačiť
 


 
 

Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Obce Jasová a priemerné bežné výdavky za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Projekt „Informačné tabule – zlepšená informovanosť a orientácia návštevníkov“ Vytlačiť
 

 

Dňa 30.11.2017 bola v našej obci ukončená realizácia projektu:

„Informačné tabule – zlepšená informovanosť a orientácia návštevníkov“ 

v celkovej hodnote 4 140,36 EUR.

Projekt „Informačné tabule – zlepšená informovanosť a orientácia návštevníkov“ je podporovaný dotáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu cestovného ruchu vo výške 1 800 EUR.


 
 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
46%

 
 
 
38%

 
 
 
10%

 
 
 
6%

 

webygroup

Preskúšanie elektrickej sirény

8.2.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 27.02.2019 (streda)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová

  • Sobota10-2graphic-icon
  • Nedeľa11-2graphic-icon
  • Pondelok11-1graphic-icon

3851729

Úvodná stránka