Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Právne základy spracúvania osobných údajov

Právne základy spracúvania osobných údajovVytlačiť
 

Obec spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;
 • zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov;
 • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení nes. predpisov;
 • zákon č. 599/2001Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami;
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 • zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky;
 • zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov;
 • zákon č.563/2009 Z.z. daňový poriadok;
 • zákon č.71/19 Zb. správny poriadok;
 • zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve;
 • zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny;
 • zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia;
 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
 • zákon č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach;
 • zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);
 • zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;
 • zákon č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach;
 • zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí;
 • zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
 • zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 553/2010 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,
 • zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
 • zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach,
 • zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách,
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách,
 • a iné

 


 
 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
44%

 
 
 
39%

 
 
 
12%

 
 
 
5%

 

webygroup

Preskúšanie elektrickej sirény

12.4.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 25.04.2019 (štvrtok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


3906164

Úvodná stránka