Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Štatút obecnej knižnice

 Š T A T Ú T

OBECNEJ KNIŽNICE  V JASOVEJ

 

     Obecné zastupiteľstvo v Jasovej na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach  vydáva tento Štatút Obecnej knižnice v Jasovej

 

§ 1

Právne postavenie knižnice

       Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Jasovej /ďalej len knižnice/ je Obec Jasová.
       Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá ani právo vystupovať v právnych vzťahoch. Všetky rozhodnutia prináležia zriaďovateľovi.
       Pôsobnosť knižnice je zhodná s územím obce Jasová.
       Metodickú pomoc a poradenskú službu poskytuje Obecnej knižnici v Jasovej Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.
 

 

§ 2

Poslanie knižnice

      Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie, a tak prispieva k uspokojeniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
      Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávanie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou /literárne stretnutia, besedy.../.

 

§ 3

Sprístupnenie knižničných fondov

      Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť používateľom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
      Knižnica poskytuje svoje služby používateľom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.
      Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

 

§ 4

Záverečné ustanovenia

      Tento Štatút Obecnej knižnice v Jasovej bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Jasovej dňa 8.9.2005 číslo Uznesenia 29/080905
      Tento Štatút Obecnej knižnice v Jasovej nadobúda účinnosť 15 – tym dňom  po vyvesení na úradnej tabuli.

 

 V Jasovej 11.7.2005

 

                                                                                                              Ing. Miroslav Habara
                                                                                                                     starosta obce


 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4148822

Úvodná stránka