Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Symboly obce

ERB OBCE JASOVÁ

Obec Jasová sa po prvý raz spomína v listinách v r.1434, a to pod názvom TYKERSNYEK alias JASZFALU. /1/ Je však nesporné, že obec je oveľa staršia a budúci výskum iste prinesie nové a oveľa podrobnejšie poznatky o histórii obce. Obec v minulosti veľmi trpela, v r. 1562 ju vyplienili Turci a obec zanikla. I jej starý farský kostol v nasledujúcich rokoch vystupuje ako opustený a spustošený. /2/ S jeho obnovou sa začalo až po doosídlení obce v 17. a 18. stor.. Vtedy ho postavili v módnom barokovom štýle. Znova bol zničený v r. 1944 a dodnes je z neho zachovaná iba kaplnka./3/

Otázkou však ostáva, kedy bol postavený prvý kostol v Jasovej. Na túto otázku nevieme presnejšiu odpoveď, môžeme len usudzovať, že stál pravdepodobne už niekedy v 13. – 14. stor. Na tento predpoklad nás oprávňuje analýza výskytu či frekvencie patrocínia sv. Vavrinca, ktorému bol kostol zasvätený. Najväčšej obľube sa totiž toto patrocínium tešilo práve v 13. – 14. stor./4/ To by však znamenalo, že obec musela pred postavením kostola už určitý čas existovať. Otvorenou ostáva otázka využitia samotného názvu obce, ktoré sa niekedy odvodzuje od kočovného kmeňa Jasov, ktorí patria do etnickej mozaiky ranostredovekého Uhorska, spolu s Kumánmi, Plavcami, Chazarmi, Sikulmi, Pečenehmi a pod. Jazykovedný výskum však často spochybňuje túto možnosť, ako ukazuje napríklad B. Varsík pri vysvetľovaní pomenovania obce Jasov od slova „jasný“ vo význame „ nezalesnený“./5/

Obec od 16.stor. menila svojich majiteľov, medzi ktorých patrili rody Čúzovcov, Ňáriovcov, Sentmihaľovcov, Amadeovcov, Baťániovcov.

V r.1715 mala obec 29 domácností, v r.1787 však už mala 105 domov a 779 obyvateľov . V nasledujúcom storočí počet obyvateľov mierne poklesol – v r. 1828 mala obec 87 domov a 710 obyvateľov./6/.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom (vinice sa spomínajú r. 1720) /7/. Poľnohospodársky charakter obce sa odrazil i v obsahovej náplni obecného pečatidla, ktorého odtlačok sa zachoval na písomnosti z r. 1780 a nesie legendu JASZFALU 1712. V strede pečatného poľa sú zobrazené hrotmi nahor smerujúce radlice – lemeš a čerieslo./8/.


 

VLAJKA A PEČAŤ OBCE JASOVÁ

Je zrejmé, že obec Jasová v minulosti svoj erb nemala. Nepotrebovala ho totiž. Vlastné erby v minulosti mali a skutočne používali spravidla iba veľké mestá, ktoré mali vlastné vojenské posádky. Ako sme však videli, naša obec používala vlastný symbol, ktorým sa prezentovala najmä vo svojej obecnej pečati. I keď tento symbol nebol vložený do heraldického štítu je svojou podstatou vyslovene heraldicky štylizovaný a neexistujú žiadne heraldické prekážky proti jeho heraldickej úprave.

Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého zo spomenutých symbolov sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) pravidlá a zákonitosti, ktoré treba v každom prípade rešpektovať, ak máme vytvoriť skutočne heraldicky hodnotnú symboliku obce Jasová.

Treba si tiež uvedomiť, že svojimi symbolmi sa obec prezentuje aj mimo obce, ba mimo hranice republiky. Pritom používanie erbov je celoeurópskou záležitosťou a prípadné heraldické nedostatky zistí každý heraldik, bez ohľadu na to, z ktorého štátu pochádza.

Pred definitívnym rozhodnutím o podobe obecného erbu je však vhodné zamyslieť sa nad symbolikou historického motívu - pluhových radlíc. Treba povedať, že je to motív v našich obecných pečatiach pomerne častý. Pre niektorých autorov je to dôvod na to, aby takéto erby zaznávali. Sme však toho názoru, že podceňovanie tejto symboliky je neopodstatnené a že ide o veľmi zaujímavú, peknú a i významovo hlbokú symboliku. Iste, možno sa uspokojiť s konštatovaním, že ide o poľnohospodársky motív, možno v ňom však objaviť aj ďalšie hlboké heraldické a symbolické polohy. Stačí si očami vtedajšieho človeka uvedomiť, že v biblickej symbolike sú radlice aj symbolom mieru. Takéto chápanie vychádza z Písma, proroka Izaiáša 2,4 a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: „On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne“. Neviem, či v minulosti, v časoch vojen, vloženie tejto symboliky do počatí mnohých obcí nebolo motivované aj spomenutými slovami Písma.

Na druhej strane sa žiada v erbe zohľadniť i pôsobenie národovca Juraja Holčeka (1811-1869) v Jasovej v r. 1863-1869. Je to závažná požiadavka, pretože Juraj Holček skutočne patril medzi azda najvýznamnejšie osobnosti svojej doby. Veď nechýbal ani pri jednej dôležitej udalosti, či už išlo o založenie Tatrína, keď sa neho, ako farára vo Veselom zišli účastníci pamätnej porady v Čachticiach v r. 1847. Bol významným členom spolkov miernosti, ba členom ich ústredia, zúčastnil sa deputácie do Viedne v r. 1849. V r. 1850 významne podporil Spoločnosť podsitniansku , mnohých študentov, národovcov, významné edičné počiny... V r. 1861 bol oficiálnym členom slovenskej deputácie do Viedne, jeden z prvých členov Matice slovenskej 1863. /9/

Pravda, nie je možné do erbu vložiť podobizeň veľkého národovca, možno však v historickom symbole vidieť aj tohto buditeľa, ktorý tak veľa vykonal na „národa roli dedičnej“ a na jeho počesť erb sfarbiť národnými farbami, avšak tak, aby neutrpela heraldická správnosť erbu. Je to možné tak, že sa erb bude štiepiť na dve polovice – modrú a červenú, na ktoré sa položia biele ( strieborné ) pluhové radlice.

V záujme zachovať čo najviac z historickej symboliky obce je dôležité rešpektovať kompozíciu znamenia a situovanie radlíc. Položenie kovových figúr na farebný štít je v súlade s heraldickými princípmi erbovej tvorby.

Znamenie je potrebné vložiť do heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, za najprijateľnejší treba označiť tzv. pozdnogotický, dolu zaoblený štít. Ten je totiž v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch, a teda pri publikovaní erbu obce Jasová v heraldických publikáciách nebude potrebné znova ho upravovať.

Erb obce Jasová má túto podobu:
v modrom- červenom štiepenom štíte strieborné, hrotmi nahor smerujúce radlice, v prvom poli lemeš, v druhom čerieslo.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako strieborná. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb strieborná ostáva voľná, modrá sa vyjadrí vodorovným a červená zvislým šrafovaním.

Vlajka obce Jasová pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, červenej, bielej a červenej.

Pečať obce Jasová je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JASOVÁ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie:
Zástava obce Jasová má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Jasová je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Jasová predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava doprava.

Znaková zástava obce Jasová má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Jasová predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Jasová má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení
a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.


 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4149502

Úvodná stránka