Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Zoznam platných VZN

Vytlačiť
 

č. VZN názov VZN
2/2002

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na r.2003

4/2003

ktorým sa ruší platnosť VZN č. 3/99 o ochrane služobného tajomstva

5/2003

mení a dopĺňa VZN o dani z nehnuteľností na rok 2003

7/2003

o dani z nehnuteľností na rok 2004

4/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + dod. č. 1
5/2005

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

2/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady
1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2/2008 o miestnych daniach
7/2008 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce
2/2009 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
3/2009 o vyhlásení záväzných častí Spoločného územného plánu obcí  Bešeňov, Branovo, Dubník ,Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan /  Dvory a okolie/
5/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
1/2011 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom postavených s podporou štátu + mení a dopĺňa 5/2014
2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o vyhlásení záväzných častí Spoločného ÚP
4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce Jasová
5/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
6/2013

o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi

7/2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Jasová
8/2013 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
9/2013 Trhový poriadok
10/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13/2013 o dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 o financovaní MŠ a škol.zar. na území obce Jasová
2/2014 o poskytovaní finančných príspevkov na sociálnoprávnu ochranu detí
3/2014 ktorým sa rušia VZN č. 1/1992, 4/1995,5/1995, 2/1997, 3/1997, 4/1997, 4/1999, 3/1999, 4/2003, 2/2009, 2/2012
6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7/2014 o dodatku č. 2 k VZN č. 4/2013 o financovaní MŠ a škol.zar. na území obce Jasová
2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
3/2015 o držaní psov
4/2015 o organizovaní miestneho referenda
5/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jasová
6/2015 o poskytovaní dotácií
7/2015 o dodatku č. 3 k VZN č. 4/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení na území obce Jasová
8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun.odpady a drobné stav.odpady
1/2016 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasová
3/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jasová
4/2016 ktorým sa mení VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom postavených s podporou štátu
5/2016 o dodatku č. 4 k VZN č. 4/2013 o financovaní MŠ a šk. zariadení na území obce Jasová
6/2016 o dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií
1/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jasová - Zmeny a doplnky č. 1
2/2017 o dodatku č. 5 k VZN č. 4/2013 o financovaní MŠ a šk. zariadení na území obce Jasová
1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube detí
2/2018 o dodatku č. 6 k VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadeni na území obce Jasová
1/2019 ktorým sa zrušuje VZN č. 12/2013 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov

 


 
 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4149427

Úvodná stránka